Rejestracja znaku towarowego - jeden znak, różne problemy

21.12.2017

W związku z tym, że znak towarowy może uzyskać ochronę na różnych obszarach, wyróżnia się zasadniczo trzy procedury zgłoszenia znaku towarowego – procedurę krajową, tj. zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, procedurę regionalną, w tym istotną z naszego puntu widzenia jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej – rejestrację unijnego znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz procedurę międzynarodową.

 

PROCEDURA KRAJOWA

 

Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najbardziej istotna jest procedura krajowa obejmująca zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i odnosząca się do ochrony na terytorium Polski. Poszczególne etapy procedury przed UPRP zostały omówione w dalszej części niniejszego artykułu.

 

PROCEDURY REGIONALNE

 

Znak towarowy można zgłosić w tzw. procedurze regionalnej, gdzie prawo ochronne udzielane jest na określonym obszarze, najczęściej kilku państw. Z naszego punktu widzenia najbardziej istotne jest postępowanie przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej. Przykładem innej procedury regionalnej działającej w Europie jest procedura rejestracji znaku na obszarze państw Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg). Postępowanie w takim przypadku toczy się przed BOIP - The Benelux Office for Intellectual Property.

Innymi znaczącymi organizacjami regionalnymi ds. własności intelektualnej na świecie są Euroazjatycka Organizacja Patentowa - EAPO (Euroasian Patent Organization) oraz Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej - ARIPO (African Regional IP Organization).

 

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W EUIPO

 

Rejestracja unijnego znaku towarowego jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność nie tylko w Polsce, ale również na terytorium innych europejskich państw. W wyniku rejestracji unijnego znaku towarowego zgłaszający uzyskuje ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Urzędem właściwym dla rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante (Hiszpania). Rejestracji dokonuje się w jednym z urzędowych języków UE. Prawo wyłączne uzyskane w ramach takiej rejestracji obejmuje wszystkie obecne (i ewentualne przyszłe) państwa członkowskie UE. Unijny znak towarowych ma charakter jednolity i wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej.

 

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA

 

Biuro Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie obsługuje tzw. System Madrycki tworzony przez dwa traktaty:

  1. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14.04.1891 r., którego Polska stała się członkiem 18 marca 1991 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 116, poz. 514);

  2. Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków sporządzony w Madrycie dnia 27.06.1989 r., który w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 13, poz.129).

Ideą systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest usprawnienie procedury ubiegania się o rejestrację znaku w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27.06.1989 r. został bowiem ratyfikowany przez wiele państw z całego świata, w tym większość państw europejskich, Stany Zjednoczone, Japonię, Australię, Chiny i Rosję, a w październiku 2004 r. także przez Unię Europejską.

Zgłaszający w wyniku jednego zgłoszenia znaku w kraju pochodzenia (jedno zgłoszenie bezpośrednio w krajowym lub regionalnym urzędzie ds. znaków towarowych) otrzymuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach, które przystąpiły do protokołu madryckiego, przy czym ochrona ta jest identyczna, jak ta uzyskana bezpośrednio w innych państwach.

 

W dzisiejszej publikacji skupimy się na rejestracji znaku krajowego, której dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Gdyby jednak mieli Państwo dodatkowe pytania dotyczące rejestracji unijnego znaku towarowego lub systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, prosimy o kontakt.

 

ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO W UPRP

 

Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej polskiej następuje poprzez złożenie do Urzędu podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, w którym wskazuje się dane zgłaszającego, znak towarowy, a także wykaz towarów i usług, dla których znak ma być zastrzeżony.

 

W terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia zgłoszenie zostaje ujawnione w bazie Register Plus dla znaków towarowych. W tym czasie Urząd podejmuje badanie wstępne zgłoszenia pod względem formalno-prawnym. Weryfikowane jest wówczas między innymi to, czy wpłynęła właściwa opłata za zgłoszenie znaku.

 

W następnej kolejności Urząd przystępuje do badania merytorycznego, podczas którego sprawdza, czy zgłaszany znak posiada zdolność rejestracyjną, tj. czy nie należy do takiej kategorii oznaczeń, która jest wyłączona od możliwości rejestracji. Ten etap trwa około 2-3 miesięcy od daty zgłoszenia znaku, o ile UPRP nie stwierdzi wystąpienia żadnych bezwzględnych przesłanek uniemożliwiających z mocy prawa udzielenie prawa ochronnego na znak. Jeśli natomiast UPRP uzna, że zgłaszany do ochrony znak spełnia jedną z bezwzględnych przeszkód rejestracji, poinformuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu wspomnianych przeszkód oraz wyznaczy termin na zajęcie stanowiska.

 

Następnie, jeśli Urząd nie stwierdzi przeszkód odnośnie rejestracji, ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Od tego czasu biegnie trzy miesięczny okres, kiedy inne podmioty działające na rynku będą mogły złożyć sprzeciw wobec zgłoszenia, jeśli znak będzie kolidował z oznaczeniem, do którego są uprawnieni. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu UPRP poinformuje zgłaszającego oraz osobę wnoszącą sprzeciw, że mogą rozstrzygnąć sprawę polubownie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania takiej informacji. Termin ten może zostać przedłużony nawet do sześciu miesięcy. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu, przy czym jest związany podstawą prawną oraz faktyczną wskazaną przez strony.

 

Jeśli jednak w sprawie zgłoszenia nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw, UPRP wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, zaś decyzja zostanie opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Po wydaniu przez Urząd decyzji warunkowej należy dokonać opłaty za ochronę i publikację.

 

Jeżeli na którymkolwiek etapie zgłoszenia znaku w UPRP potrzebowaliby Państwo pomocy, zapraszamy do współpracy. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy przygotuje dla Państwa zgłoszenie znaku, zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie rejestracji znaku towarowego – od badania jego zdolności rejestracyjnej, sprawdzenia występowania ewentualnych znaków kolizyjnych, poprzez przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, aż po monitoring zarejestrowanego znaku towarowego. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon