UWAGA! Dofinansowanie ze środków unijnych na ochronę własności przemysłowej

17.06.2016

15 czerwca 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących m.in. ochrony własności przemysłowej.

 

Konkurs ten jest realizowany w ramach II Osi Priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw dla prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020".

 

 

 

O dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności intelektualnej” mogą starać się podmioty pragnące uzyskać ochronę prawną w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. Zgłaszający ma więc do wyboru ścieżkę krajową, czyli za pośrednictwem Polskiego Urzędu Patentowego lub organu międzynarodowego, np. Europejskiego Urzędu Patentowego z siedzibą w Monachium lub Międzynarodowego Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie (tzw. Procedura PCT). Dofinansowaniu nie podlegają projekty, które mają na celu uzyskanie ochrony za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP wyłącznie na terytorium Polski, konieczne jest wystąpienie o ochronę również w innym państwie.

 

Dofinansowaniu mogą podlegać dwa rodzaje projektów.

 

  • Pierwszym są te dotyczące uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentu lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub przemysłowe oraz wparcie procesu komercjalizacji poprzez zakup usług doradczych. Pierwszeństwo będą miały projekty polegające na uzyskaniu ochrony patentowej wynalazku.

  • Drugim rodzajem projektów są te dotyczące realizacji ochrony własności przemysłowej, np. na obronę posiadanych praw, unieważnienie patentu lub stwierdzenie jego wygaśnięcia.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, czyli zatrudniający do 250 pracowników, posiadający roczny obrót równy lub mniejszy 50 mln euro lub też całkowity bilans roczny równy lub mniejszy niż 43 mln euro.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10.000 zł, a maksymalna 1.000.000 zł. Kosztem kwalifikowanym nazywa się koszt, który został lub zostanie poniesiony przez przedsiębiorcę w związku z realizacją projektu i kwalifikuje się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się w szczególności koszty:

  1. uzyskania i walidacji praw ochronnych – opłaty urzędowe, koszty tłumaczenia itp.,

  2. usług doradczych  - zakup analiz, ekspertyz, poszukiwania i oceny wiarygodności partnerów biznesowych,

  3. uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego i zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego,

  4. związane z prowadzeniem postępowania, w tym koszty zawodowego pełnomocnika.

Koszty innego typu poniesione przez przedsiębiorcę nie zostaną uznane za kwalifikowane, tzn. nie uzyska on na nie dofinansowania.

 

Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych. Przykładowo, jeśli projekt ma wartość 100.000 zł, z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 70.000 zł, dofinansowanie może wynieść 35.000 zł.

 

Wnioski należy składać wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą generatora wniosków. Mogą one być składane od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. Łączna pula środków na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4.440.000 zł, a dla zlokalizowanych w pozostałych województwach – 45.560.000 zł.

 

Procedura uzyskania ochrony patentowej może być bardzo kosztowna i zależy przede wszystkim od liczby krajów, w których nasz wynalazek ma zostać objęty ochroną. W przypadku tylko krajów europejskich koszty administracyjne mogą wynieść nawet 150.000 zł i są związane przede wszystkim z tłumaczeniem dokumentacji na poszczególne języki.

 

W przygotowywaniu dokumentacji konkursowej mogą pomóc konsultanci i doradcy z organizacji Pracodawców Pomorza i Kujaw, której członkiem jest Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy.

 

Please reload

Joanna Skrzeczkowska

Redaktor Bloga, radca prawny

Pasjonatka mody, kinematografii, literatury angielskiej, jogi...i długo by jeszcze wymieniać...

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Znajdziesz nas również

  • Szary LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon